Jak zbudowana jest droga?

Drogi składają się z 5 różnych warstw. Poniżej opisujemy rolę każdej z nich, zaczynając od warstwy znajdującej się na samej górze. Jest nią oczywiście warstwa ścieralna. Kolejnym elementem tej szosowej układanki jest warstwa wiążąca. Jej rolą jest przeniesienie nacisku, który powstaje pod wpływem obciążenia nawierzchni i przesunięcie go w stronę niżej położonych warstw. Z kolei warstwa podbudowy asfaltowej to nic innego jak element nośny całej konstrukcji. Oparty jest o masę mineralno-bitumiczną.
Warto też wspomnieć o podbudowie. Wykonana z kruszyw, stanowi coś w rodzaju fundamentu. Podbudowa stanowi absolutną podstawę dla całej konstrukcji nawierzchni drogowej.


Jak zapewnić drodze odporność na działanie warunków atmosferycznych? Odpowiada za to warstwa mrozoochronna. Jej rolą jest zapewnienie stabilności niezależnie od temperatury. Dodatkowo, to właśnie ten element umożliwia odpowiedni przepływ wody przez konstrukcję. Z kolei znajdująca się nieco wyżej warstwa stabilizowana cementem jest czymś w rodzaju platformy, na której mogą być opierane nowe warstwy konstrukcji. 

Formalności przy budowie drogi


Prace budowlane to jedno. Nie mniej ważne są różnego rodzaju wymogi formalne, które należy spełnić przy okazji budowy drogi. Zanim jeszcze rozpoczniemy budowanie drogi, konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Jest to procedura, która obowiązuje w przypadku inwestycji mogących potencjalnie mieć duży wpływ na środowisko - a do takich należy przecież budowa drogi.


Jakie dokumenty są niezbędne w tym kroku? Przede wszystkim karta informacyjna inwestycji oraz raport jej oddziaływania na środowisko. Te dokumenty, wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej, składa się do właściwego oddziału GDDKiA (ewentualnie Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta). Bardzo ważne jest również uzyskanie opinii od Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na temat drogi. Kolejnym etapem są konsultacje społeczne, na podstawie których lokalna władza wykonuje ocenę oddziaływania na środowisko, która to z kolei ma wpływ na treść decyzji środowiskowej. Ta ostatnia jest ważna przez kolejne 4 lata (można ją ew. Przedłużyć o kolejne 2 lata).


Bardzo ważnym krokiem jest faza uzyskania decyzji realizacyjnej. To decyzja, która ostatecznie określa, czy dana inwestycja będzie mogła mieć miejsce. Celem uzyskania takiego pozwolenia konieczne jest przedłożenie wniosku - zawiera mapy z projektami podziału nieruchomości oraz projektami budowlanymi. Dokumenty są przedkładane samorządom oraz administracji państwowej, właściwej dla danego miejsca. Organy mają od 14 (samorządy) do 30 dni (administracja państwowa) na wydanie decyzji, która ważna jest 3 lata.


Jeżeli na tym etapie wniosek otrzyma pozytywną ocenę, jest składany do wojewody, który podejmuje decyzję realizacyjną. Rolą wojewody jest tutaj ponowne rozpatrzenie oddziaływania inwestycji na środowisko - znów mają miejsce konsultacje społeczne. Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie i uda się uzyskać zgodę, wojewoda wydaje klauzulę ostateczności oraz uprawnienie do rozpoczęcia prac. 

 

cennikstron.pl